E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Komunikat Dyrektora Szkoły dla Rodziców klas I-III PDF Drukuj Email
1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej zgodnie z  zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEiN, GIS i MZ : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 oraz z wewnętrznymi  procedurami  funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19.

W zakładce DOKUMENTY znajdują się znowelizowane szkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  oraz procedury postepowania na wypadek podejrzenia choroby.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

2. Lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego tygodniowego planu zajęć. W okresie przejściowym tj. do momentu powrotu do szkoły uczniów klas IV-VIII następuje zmiana rozpoczynania zajęć lekcyjnych. Uczniowie rozpoczynają lekcje wg następującego harmonogramu:

Klasa IA , II A, oraz oddział przedszkolny „0” rozpoczyna zajęcia o godzinie 8.00

Klasa I B, III A rozpoczyna zajęcia o godzinie 8.10
 
3. Uczniowie klas IA i  IIIA  wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym od strony boiska (dawne wejście do gimnazjum) w maseczkach ochronnych lub przyłbicach. Dodatkowo dla uczniów klasy III następuje zmiana Sali lekcyjnej na salę 103 na I piętrze, gdzie udają się klatką schodową po wejściu do szkoły.

4. Uczniowie klas IB, IIA oraz dzieci oddziału przedszkolnego ”0”- wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

5. Ustala się następujący przydział szatni:

Dla uczniów klasy IA  zostają udostępnione wieszaki szatniowe na korytarzu przy swojej Sali lekcyjnej

Uczniowie klasy IIIA przebierają się na I piętrze obok Sali 103 w przygotowanym miejscu szatniowym.

Dla pozostałych klas szatnie pozostają bez zmian.

6. Dla poszczególnych klas ustalony zostanie także odrębny harmonogram korzystania z przerw międzylekcyjnych oraz spożywania obiadów.

7. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic we wszystkich częściach wspólnych budynku tj. szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety, z wyjątkiem sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć – chyba, że rodzic podejmie indywidualnie taką decyzję.

8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami.

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

10. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.

11. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura  38 0C, kaszel, duszności), dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, gdzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły będzie oczekiwać na pilne odebranie ze szkoły przez rodzica (rekomendowany własny środek transportu).

12. Świetlica szkolna funkcjonuje dla dzieci, których obydwoje Rodzice pracują zawodowo. Z uwagi na obostrzenia sanitarne  prosimy o rozważenie konieczności pozostawiania uczniów klas I-III zapisanych do świetlicy po zakończeniu zajęć lekcyjnych do niezbędnego minimum.

13. W dniu 18.01 2021 t.j w poniedziałek świetlica czynna będzie od godz 6.15 do 16.00. natomiast w pozostałych dniach godziny pracy zostaną dostosowane do potrzeb.

WAŻNE!!! Zdeklarowanie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych proszę dokonać u swoich wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub indywidualnie najpóźniej do poniedziałku do godziny 9.00.

14. Stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian

15. Z zasobów biblioteki będzie można korzystać w każdy wtorek w godzinach 10.00-15.00  po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości