Komunikat Dyrektora Szkoły dla Rodziców klas I-III Drukuj
 1.Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia ogłoszonym na konferencji prasowej w dniu 21.kwietnia 2021 r  od dnia 26 kwietnia  2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym zgodnie z wewnętrznymi  procedurami  funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEiN, GIS i MZ :

2. Lekcje odbywać się będą od godziny 8.00  zgodnie ze swoim dotychczasowym planem  lekcji, który nie ulega zmianie.

Harmonogramu zajęć

KLASA/DZIEN

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

IA

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Nauka zdalna

NAUKA W SZKOLE

IB

NAUKA W SZKOLE

Nauka zdalna

Nauka zdalna

IIA

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Nauka zdalna

NAUKA W SZKOLE

IIIA

NAUKA W SZKOLE

Nauka zdalna

Nauka zdalna

 3.Pozostaje ustalony wcześniej  przydział szatni:

Dla uczniów klasy IA  zostają udostępnione wieszaki szatniowe na korytarzu przy swojej sali lekcyjnej

Uczniowie klasy III przebierają się na I piętrze obok Sali 103 w przygotowanym miejscu szatniowym.

Dla pozostałych klas szatnie pozostają bez zmian.

 
4. Dla poszczególnych klas ustalony zostanie także odrębny harmonogram korzystania z przerw międzylekcyjnych oraz spożywania obiadów o czym poinformują wychowawcy klasy.

 5.Zastosowane rozwiązania zagwarantują uczniom i nauczycielom maksymalną izolację rówieśniczą (uczniowie różnych klas nie kontaktują się ze sobą), swobodny dostęp do  węzłów sanitarnych, oddzielne szatnie, a co najważniejsze zagwarantuje niezmienność planu i brak konieczności wprowadzenia dwuzmianowości.

 6. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych we wszystkich częściach wspólnych budynku tj. szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety, z wyjątkiem sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć – chyba, że rodzic podejmie indywidualnie taką decyzję.

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami.

8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

9. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura  38 0C, kaszel, duszności), dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, gdzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły będzie oczekiwać na pilne odebranie ze szkoły przez rodzica (rekomendowany własny środek transportu).

10. Świetlica szkolna funkcjonuje dla dzieci, których obydwoje Rodzice pracują zawodowo. Z uwagi na obowiązujące nadal obostrzenia sanitarne  prosimy o rozważenie konieczności pozostawiania uczniów klas I-III zapisanych do świetlicy po zakończeniu zajęć lekcyjnych do niezbędnego minimum.

11. W dniu 26 .01 2021 t.j w poniedziałek świetlica czynna będzie od godz 6.15 do 16.00. natomiast w pozostałych dniach godziny pracy zostaną dostosowane do potrzeb.
WAŻNE!!!!! Zdeklarowanie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych na poszczególne dni proszę dokonać u swoich wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub indywidualnie najpóźniej do poniedziałku 26.04 2021r do godziny 9.00.


12. Stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian

13. Z zasobów biblioteki będzie można korzystać w każdy wtorek w godzinach 10.00-15.00  po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego

Przypominam że w  zakładce DOKUMENTY znajdują się  szkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  oraz procedury postepowania na wypadek podejrzenia choroby.

Aktualne wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji nauki w szkole znajdą Państwo na www.gov.pl. 

Ogromnie cieszymy się, że nasi najmłodsi uczniowie wrócą do szkoły po długim okresie zdalnej nauki- Mirosława Wydro dyrektor szkoły